eTOVARNA-PLSTI.CZ

Registrovat Přihlásit 0
Procházíte: Informace pro zákazníky » Obchodní podmínky

Nákupní košík

Kč 0,00 za 0 pol.

Zobrazit košík

Registrovaný zákazník - přihlášení

Provozovatel e-shopu

Brněnská továrna plstí, s.r.o.

Zábrdovická 2

615 00 Brno

Česká republika

IČ: 26236656

545 214 892

PO-ČT 7:00 - 13:30

eshop@btp.cz

tovarna.plsti

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Brněnská továrna plstí, s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Brněnská továrna plstí, s.r.o., se sídlem v Brně, Zábrdovická 2, PSČ 615 00, Česká republika, IČ: 26236656, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39320 (dále jen „Prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce http://eshop.tovarna-plsti.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). VOP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese http://eshop.tovarna-plsti.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.2. Vymezení základních pojmů

 • Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu nebo s ním jinak jedná a zároveň není podnikatelem.
 • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 • Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.3. Veškeré smluvní vztahy dle těchto VOP jsou uzavírány v souladu se zákonem č. 89/2014 Sb., občanským zákoníkem. Je-li smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se právní vztahy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a těmito VOP. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, v tomto případě se neuplatní úprava o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v ustanoveních § 1810 a násl. občanského zákoníku a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

1.4. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je podnikatel a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také její podnikatelské činnosti.

1.5. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání ve webovém rozhraní obchodu popsané v odstavci 4 těchto VOP.

1.6. Kopii těchto VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

1.7. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v písemné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v písemné kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.8. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.9. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Prodávající sděluje spotřebiteli dle ustanovení § 1811 občanského zákoníku, tyto skutečnosti:

 1. totožnost, telefonní čísla a adresa pro doručování elektronické pošty Prodávajícího jsou uvedena na webové stránce,
 2. označení zboží včetně popisu jeho hlavních vlastností, je uvedeno na webovém rozhraní obchodu,
 3. cena zboží, případně způsob jejího výpočtu včetně všech poplatků, je uvedeno na webovém rozhraní obchodu,
 4. způsob platby a způsob dodání zboží je uveden v odstavcích 5 a 7 těchto VOP,
 5. náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu, pokud náklady na dodání zboží nelze stanovit předem je na webovém rozhraní obchodu uvedeno, že mohou být dodatečně účtovány,
 6. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jsou uvedeny v odstavcích 6 a 8 těchto VOP,
 7. údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku jsou uvedeny v těchto VOP,
 8. digitální obsah je funkční a obsahuje technická ochranná opatření,
 9. digitálního obsah je v součinnosti s hardwarem a softwarem.

3.2. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, sděluje Prodávající spotřebiteli před uzavřením kupní smlouvy, toto:

3.2.1. Náklady vzniklé spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí spotřebitel sám. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky (to se netýká smluvní přepravy),

3.2.2. Prodávající může požadovat úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím příp. požadovat zaplacení zálohy nebo obdobné platby, pokud se týká požadavků spotřebitele na poskytnutí specifických služeb, jsou-li Prodávajícím poskytovány,

3.2.3. Prodávající neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou, ani smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění,

3.2.4. Práva na odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jsou uvedeny v odstavci 6 těchto VOP.

3.2.5. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, nese přímé náklady spojené s vracením zboží. V případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, jsou maximální náklady na vrácení zboží odhadovány ve výši 500,- Kč.

3.2.6. V případě, že má spotřebitel stížnost, může se obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, není-li uvedeno jinak.

4.3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.3.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

4.3.4. sděleních spotřebiteli dle ustanovení § 1811 odst. 2 občanského zákoníku a ustanovení § 1820 odst. 1 občanského zákoníku. Tato sdělení spotřebiteli jsou obsažena v těchto VOP, která jsou na webovém rozhraní obchodu. Kupující potvrdí před zasláním objednávky dle čl. 4.4. těchto VOP, že se s těmito VOP v platném znění seznámil, a že s nimi výslovně souhlasí (dále společně jen jako „objednávka“).

4.4. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí na elektronickou adresu Kupujícího.

4.5. Veškeré zboží, které je nabízeno k prodeji ve webovém rozhraní obchodu, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například na elektronickou adresu, písemně nebo telefonicky).

4.7. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronické adresu Kupujícího. Tato kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním nebo z důvodů uvedených v občanském zákoníku nebo těchto VOP.

4.8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

4.9. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

4.10. Kupní smlouva bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího, přičemž registrovaní uživatelé mají k těmto údajům přístup ve svém účtu. Třetím stranám nejsou uložené údaje přístupné.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Zábrdoviká 2, 615 00 Brno;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně v CZK převodem na účet Prodávajícího č. 203820113/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. (dále jen „účet Prodávajícího“);
 • bezhotovostně v EUR převodem na účet Prodávajícího č. 4013416281/7500, vedený u společnosti Československá obchodná banka, a.s. (dále jen „účet Prodávajícího“);
 • bezhotovostně platební kartou;

5.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti (5) dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.

5.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uskutečnění zdanitelného plnění a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího nebo ji dodá Kupujícímu společně v zásilce se zbožím.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOOUVY

6.1. V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží:

6.1.1. ode dne převzetí zboží Kupujícím nebo jím určenou osobou (jiná než dopravce),

6.1.2. jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží Kupujícím nebo jím určenou osobou (jiná než dopravce), nebo

6.1.3. jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží Kupujícím nebo jím určenou osobou (jiná než dopravce).

6.2. Spotřebitel pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem nebo faxem) přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího nebo na elektronickou adresu pošty Prodávajícího: eshop@btp.cz. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat minimálně náležitosti vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv. Spotřebitel může využít formulář pro odstoupení od smlouvy umístěný na webových stránkách Prodávajícího. Využije-li spotřebitel této možnosti, zašle obratem Prodávající spotřebiteli potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty dle čl. 6.1. těchto VOP.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

6.4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle zpět nebo předá Prodávajícímu v jeho sídle na adrese: Brno, Zábrdovická 2, PSČ 615 00, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta dle předchozí věty se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

6.5. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vracením zboží. V případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, jsou maximální náklady na vrácení zboží odhadovány ve výši 500,- Kč.

6.6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jako je přijal. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil, a pokud tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.

6.7. Prodávající je povinen vrátit platby dle čl. 6.6. těchto VOP až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět Prodávajícímu. Rozhodná je ta okolnost, která nastala dříve.

6.8. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6.9. Spotřebitel bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Zejména nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy:

6.9.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

6.9.2. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav, či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

6.9.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.10. V souladu s ustanovením § 2110 občanského zákoníku, Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 • použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

6.11. Ve lhůtě patnácti dnů od vrácení zboží spotřebitelem dle čl. 6.4 těchto VOP je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

6.12. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem jako ji přijal.

6.13. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 120,- Kč (slovy: jedno sto dvacet korun českých) za každý den uskladnění nebo je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

7.6. Má-li Podávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu předáním dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Je-li Kupujícím spotřebitel, pak účinky odevzdání zboží nastávají okamžikem, kdy zboží dopravce spotřebiteli předá. To neplatí, pokud si spotřebitel dopravce vybral sám bez jakékoliv nabídky od Prodávajícího.

7.7. Převzetím zboží nabývá Kupující vlastnictví k tomuto zboží. Současně s nabytím vlastnického práva přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku.

8.2. Kupující si po převzetí zboží toto podle možnosti prohlédne co nejdříve, v souladu s § 2104 občanského zákoníku, a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

8.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5. Má-li zboží vadu, která nebrání užívat zboží k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající Kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

8.6. Při prodeji spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.

8.7. Právo z vadného plnění, dle předchozího odstavce, se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.8. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení Prodávající uvede své identifikační údaje.

8.9. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. 8.3. těchto VOP ,může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

8.10. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží podle čl. 8.9. těchto VOP, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.11. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu nebo sám vadu způsobil.

8.12. Právo z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla v Brně, Zábrdovická 2, PSČ 615 00. Za uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Kupující může pro urychlení reklamace, použít formulář tzv. „reklamační list“, umístěný na webových stránkách Prodávajícího.

8.13. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

8.14. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá Kupujícímu pomocí e-mailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. V případě zamítnutí reklamace, Prodávající Kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen "GDPR") a právním předpisy České republiky.

10.2. Osobní údaje budou zpracovány za účelem splnění smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím a za účelem posílání obchodních sdělení. Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy, plnění právních povinností a oprávněný zájem Prodávajícího (posílání obchodních sdělení).

10.3. Osobní údaje Kupujícího budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, adresa sídla/bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo.

10.4. Prodávající pro plnění smlouvy nepoužívá služeb subdodavatelů.

10.5. Prodávající přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

10.6. Osobní údaje klienta budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Při zpracování nedochází k pokročilým marketingovým aktivitám jako automatizovaní rozhodování ani profilování.

10.7. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. Uvedená práva lze uplatňovat a jakékoli dotazy k ochraně osobních údajů lze posílat na eshop@btp.cz. V případě, že se Kupující domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, mátprávo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

10.8. Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webového rozhraní souhlasíte s použitím zmíněné technologie.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu.

12.4. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Brněnská továrna plstí, s.r.o., Zábrdovická 2, 615 00 Brno, adresa elektronické pošty eshop@btp.cz, telefon +420 545 214 891.

12.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 27. února 2014.